Algemene Voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor producten van Loftlamp.nl, die door middel van het internet besteld- en via verzending per post geleverd kunnen worden.

Informatie over deze producten kan verkregen worden bij:

Loftlamp.nl
Groethofstraat 11R
5916 PA Venlo (The Netherlands)
[email protected]

Algemene Voorwaarden van Loftlamp.nl, gevestigd te Venlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 62173812 en BTW nummer: NL 0018.44.031.B09

Artikel 1. Definities
1.1 Onder klant wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper of consument die een natuurlijk persoon is en als individu handelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al aanbiedingen van Loftlamp.nl en op alle met Loftlamp.nl gesloten overeenkomsten.
2.2 De internetsite Loftlamp.nl richt zich vooral op de Nederlandse markt. Levering(en) naar het buitenland binnen de EU zijn op dit moment ook mogelijk en zullen worden uitgevoerd.

Artikel 3. Registratie
3.1 De klant kan producten bestellen, nadat hij in het klantenbestand van Loftlamp.nl is geregistreerd. Voor registratie en bestelling geldt de door Loftlamp.nl vastgestelde en aan de klant bekend gemaakte procedures.
3.2 Indien de klant verplichtingen in verband met bestellingen niet of onvoldoende nakomt, heeft Loftlamp.nl, onverminderd haar recht op nakoming van deze verplichtingen, het recht de klant uit haar klantenbestand te verwijderen.
3.3 Indien de klant gedurende een lange periode (sinds zijn registratie, dan wel sinds de laatste bestelling) geen bestelling heeft gedaan kan Loftlamp.nl de klant uit haar klantenbestand verwijderen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail.
4.2 Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant. Afbeeldingen van producten op de website kunnen afwijken van het geleverde/bestelde artikel. Hieronder vallen ook lichte kleurverschillen van afbeeldingen.
4.3 Alle door Loftlamp.nl gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het aangaan van een bestelling is Loftlamp.nl gerechtigd om één of meerdere bestellingen van de klant te weigeren indien er daarvoor redenen zijn, echter zonder de verplichting tot opgaaf van reden(en). Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Bijzondere rechten van Loftlamp.nl
5.1 Loftlamp.nl heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de producten te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.

Artikel 6. Prijzen
6.1 Alle door Loftlamp.nl genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
6.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten dan wel andere fouten.
6.3 Verzendkosten worden vermeld bij bestelling van het artikel of artikelen.

Artikel 7. Betalingswijze
7.1 De klant zal alle bedragen die hij in verband met bestellingen aan Loftlamp.nl verschuldigd is op één van de door Loftlamp.nl toegelaten (of overeengekomen) betalingswijzen voldoen, binnen de daartoe door Loftlamp.nl gestelde (of nadere overeengekomen) termijn.
7.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen vijf werkdagen na besteldatum, hetzij via vooruitbetaling per bank, dan wel door de aangeboden betaalmogelijkheden van Loftlamp.nl. Bestellingen die niet binnen deze termijn betaald zijn komen te vervallen.
7.3 Bij betalingen middels betaalmethode Klarna, accepteert de klant automatisch de algemene consumentenvoorwaarden welke gesteld worden door Klarna. Te vinden via deze link.
7.4 Bij betalingen middels betaalmethode In3, accepteert de klant automatisch de algemene consumentenvoorwaarden welke gesteld worden door In3. Te vinden via deze link.

Artikel 8. Verzending
8.1 Verzendingen geschieden steeds voor risico van Loftlamp.nl.
8.2 De klant is altijd verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de adresgegevens gedurende het bestelproces. Bij kwijtraken van een zending als gevolg van aanlevering incorrecte gegevens, kan er geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van het aankoopbedrag.
8.3 Loftlamp.nl zal alle verzendingen zo goed mogelijk verpakken. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Loftlamp.nl.
8.4 Loftlamp.nl tracht bestellingen in één keer te leveren, maar is wel gerechtigd tot het doen van deelleveringen wanneer dit noodzakelijk blijkt.

Artikel 9. Levering
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de klant zich niet op een termijn of tijdstip van aflevering beroepen.
9.2 Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf van Loftlamp.nl verlaten.
9.3 In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Loftlamp.nl te allen tijde het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.
9.4 Ongeacht het hiervoor bepaalde houdt Loftlamp.nl zich in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van twintig werkdagen, gedurende welke de klant de levering alsnog dient te accepteren. Na een nalevertermijn van meer dan dertig dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 De aansprakelijkheid van Loftlamp.nl in verband met de door de klant geleden schade ten gevolge van gebrekkige uitvoering van een bestelling is beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant aan Loftlamp.nl verschuldigd zou zijn geweest wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en –overgang
10.1 Zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Loftlamp.nl blijft het geleverde eigendom van Loftlamp.nl.
10.2 De klant is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat de klant aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Loftlamp.nl heeft voldaan.
10.3 Beschadiging en verlies van producten, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust, zijn volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Indien Loftlamp.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort.
11.2 Indien de overmachtsituatie dertig werkdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Beide partijen gaan de verplichting aan dit zo spoedig mogelijk aan de andere partij mede te delen.

Artikel 12. Retourzendingen en bedenktermijn 
12.1 Voor retournering van een zending gelden de door Loftlamp.nl vastgestelde en aan de klant bekend gemaakt, dan wel met de klant nader overeengekomen procedures.
12.2 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te retourneren. Dit mag zonder opgaaf van redenen. Hierbij zal Loftlamp.nl geen kosten in rekening brengen. Als de klant de koopprijs al heeft betaald, dan zal Loftlamp.nl deze binnen veertien dagen na de annulering terugbetalen. Indien er door de klant geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een retour te melden, dan is de koop 14 dagen na ontvangst van de bestelling definitief. Hierop gelden geen uitzonderingen.
12.3 De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd te worden. Een zending waarvan de hoofdverpakking geopend is geweest dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de zending niet meer bruikbaar is zal de klant de inhoud van de zending zorgvuldig her-verpakken in een verpakking die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Reeds geïnstalleerde en achteraf gedemonteerde goederen, kunnen niet worden geretourneerd, mits is gebleken dat ze na juiste installatie defect geleverd zijn. Custom made artikelen kunnen nooit geretourneerd worden.
12.4 Verzendkosten voor retourzendingen binnen Nederland en Belgie zijn voor rekening van Loftlamp.nl. In overige EU landen zijn de retourkosten voor de koper.
12.5 Indien producten niet compleet of beschadigd zijn (door nalatig verpakken) bij ontvangst door Loftlamp.nl, is dit geheel voor rekening en risico van de klant.
12.6 Loftlamp.nl betaalt binnen een periode van veertien dagen na ontvangst en controle op deugdelijkheid van de retourgoederen, het betaalde bedrag terug aan de klant.
12.7 Indien de klant ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft Loftlamp.nl het recht om de klant alle hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.
12.8 Bovenstaande retourbepalingen zijn alleen van toepassing op consumenten (particuliere) aankopen. Zakelijk bestellingen (dus een aankoop gedaan als bedrijf, oftewel B2B) kunnen niet geretourneerd worden. Een zakelijke retour kan alleen in behandeling worden genomen als er sprake is van een aantoonbaar defect.

Artikel 13. Garantie
13.1 Met betrekking tot producten van derden is Loftlamp.nl tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
13.2 Wanneer sprake is van onverantwoord gebruik in de vorm van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloed van Loftlamp.nl liggen, komt de garantie te vervallen.
13.3 De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de klant zelf wijzigingen of reparaties aan de producten (heeft) verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Wij verwijzen u graag door naar het artikel in onze FAQ betreffende garantie, om een duidelijk beeld te scheppen aangaande het proces.
13.4 Loftlamp.nl is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 14. Klachten
14.1 De klant is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Loftlamp.nl te melden.
14.2 Klachten ter zake van leveranties dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen bij de klant aan Loftlamp.nl gemeld te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
14.3 Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Loftlamp.nl naar keuze van de klant en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de klant voor de teruggekomen goederen een creditnota doen toekomen.
14.4 Klachten betreffende de (deel-)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Loftlamp.nl te zijn gebracht.

Artikel 15. Bijzondere rechten van de klant
15.1 Voor vragen met betrekking tot bestellingen of facturen kan de klant zich wenden tot het op de factuur vermelde telefoonnummer of email-adres.

Artikel 16. Merk- en handelsnaam
16.1 Het is de klant uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Loftlamp.nl in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Loftlamp.nl.
16.2 De klant zal bij de in 16.1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Loftlamp.nl nauwgezet en conform eventuele aanwijzingen opvolgen.

Artikel 17. Registratie van gegevens
17.1 De klant verklaart zich er mee akkoord dat Loftlamp.nl ten behoeve van haar bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de klant opneemt in één of meerdere registraties.
17.2 Op verzoek zal Loftlamp.nl informatie omtrent doel en gebruik van zulke registraties aan de klant verstrekken. Loftlamp.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming of buiten medeweten van de klant aan derden ter beschikking stellen.
17.3 Alle informatie omtrent registratie van gegevens en privacy, kunt u vinden in onze privacy verklaring.

Artikel 18. Geschillen
18.1 Op alle overeenkomsten met Loftlamp.nl is Nederlands recht van toepassing.
18.2 In geval van een geschil zijn de door Loftlamp.nl vastgestelde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend.
18.3 Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
18.4 De bevoegde rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Loftlamp.nl en de wederpartij mochten ontstaan.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
19.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Loftlamp.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk aanvaardt zal Loftlamp.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Loftlamp.nl.
19.2 De aansprakelijkheid van Loftlamp.nl blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Loftlamp.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
19.3 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Loftlamp.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
19.4 Aan de adviezen en teksten op deze website kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. Loftlamp.nl is niet aansprakelijk voor oneigenlijk of verkeerd gebruik van de geleverde goederen en diensten. Raadpleeg altijd een deskundige, voor informatie en advies.
19.5 Loftlamp.nl is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze algemene voorwaarden beslist altijd de directie van Loftlamp.nl.

WhatsApp
Scan de code