Algemene Voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor producten van Loftlamp.nl, die door middel van het internet besteld- en via verzending per post geleverd kunnen worden.

Informatie over deze producten kan verkregen worden bij:

Loftlamp.nl
Van Bronckhorststraat 86
5961 SM HORST
info@loftlamp.nl

Algemene Voorwaarden van Loftlamp.nl, gevestigd te Horst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 62173812 en BTW nummer: NL 0018.44.031.B09

Artikel 1. Definities
1.1 Onder klant wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper of consument die een natuurlijk persoon is en of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al aanbiedingen van Loftlamp.nl en op alle met Loftlamp.nl gesloten overeenkomsten.
2.2 De internetsite Loftlamp.nl richt zich vooral op de Nederlandse markt. Levering(en) naar het buitenland binnen de EU zijn op dit moment ook mogelijk en zullen worden uitgevoerd.

Artikel 3. Registratie
3.1 De klant kan producten bestellen, nadat hij in het klantenbestand van Loftlamp.nl is geregistreerd. Voor registratie en bestelling geldt de door Loftlamp.nl vastgestelde en aan de klant bekend gemaakte procedures.
3.2 Indien de klant verplichtingen in verband met bestellingen niet of onvoldoende nakomt, heeft Loftlamp.nl, onverminderd haar recht op nakoming van deze verplichtingen, het recht de klant uit haar klantenbestand te verwijderen.
3.3 Indien de klant gedurende een lange periode (sinds zijn registratie, dan wel sinds de laatste bestelling) geen bestelling heeft gedaan kan Loftlamp.nl de klant uit haar klantenbestand verwijderen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail.
4.2 Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant. Afbeeldingen van producten op de website kunnen afwijken van het geleverde/bestelde artikel. Hieronder vallen ook lichte kleurverschillen van afbeeldingen.
4.3 Alle door Loftlamp.nl gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het aangaan van een bestelling is Loftlamp.nl gerechtigd om één of meerdere bestellingen van de klant te weigeren indien er daarvoor redenen zijn, echter zonder de verplichting tot opgaaf van reden(en). Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Bijzondere rechten van Loftlamp.nl
5.1 Loftlamp.nl heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de producten te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.

Artikel 6. Prijzen
6.1 Alle door Loftlamp.nl genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
6.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten dan wel andere fouten.
6.3 Verzendkosten worden vermeld bij bestelling van het artikel of artikelen.

Artikel 7. Betalingswijze
7.1 De klant zal alle bedragen die hij in verband met bestellingen aan Loftlamp.nl verschuldigd is op één van de door Loftlamp.nl toegelaten (of overeengekomen) betalingswijzen voldoen, binnen de daartoe door Loftlamp.nl gestelde (of nadere overeengekomen) termijn.
7.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen vijf werkdagen na besteldatum, hetzij via vooruitbetaling per bank, dan wel door betaling via iDEAL (internetbankieren), dan wel Paypal. Bestellingen die niet binnen deze termijn betaald zijn komen te vervallen.

Artikel 8. Verzending
8.1 Verzendingen geschieden steeds voor risico van de klant.
8.2 De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de adresgegevens gedurende het bestelproces. Bij kwijtraken van een zending als gevolg van aanlevering incorrecte gegevens, kan er geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van het aankoopbedrag.
8.3 Loftlamp.nl zal alle verzendingen zo goed mogelijk verpakken. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Loftlamp.nl.
8.4 Loftlamp.nl tracht bestellingen in één keer te leveren, maar is wel gerechtigd tot het doen van deelleveringen wanneer dit noodzakelijk blijkt.

Artikel 9. Levering
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de klant zich niet op een termijn of tijdstip van aflevering beroepen.
9.2 Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf van Loftlamp.nl verlaten.
9.3 In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Loftlamp.nl te allen tijde het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.
9.4 Ongeacht het hiervoor bepaalde houdt Loftlamp.nl zich in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van twintig werkdagen, gedurende welke de klant de levering alsnog dient te accepteren. Na een nalevertermijn van meer dan dertig dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 De aansprakelijkheid van Loftlamp.nl in verband met de door de klant geleden schade ten gevolge van gebrekkige uitvoering van een bestelling is beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant aan Loftlamp.nl verschuldigd zou zijn geweest wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en –overgang
10.1 Zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Loftlamp.nl blijft het geleverde eigendom van Loftlamp.nl.
10.2 De klant is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat de klant aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Loftlamp.nl heeft voldaan.
10.3 Beschadiging en verlies van producten, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust, zijn volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Indien Loftlamp.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort.
11.2 Indien de overmachtsituatie veertien werkdagen heeft geduur